Batterijsysteem - Kampenhout

Batterij: Huawei - LUNA 2000
Batterij omvormer: Huawei

Batterijsysteem in Kampenhout