Batterijsysteem - Holsbeek

Batterij: LG Energy Solution - LG PRIME

Batterij omvormer: SMA

SMA + LG batterij in Holsbeek